Ảnh đại diện Nam (AR5831)
Huỳnh *** Nam
Thông tin nghề nghiệp

Kiểm sát viên
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
8,5 triệu
Luật Tài chính doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp