Ảnh đại diện Toàn (AR7321)
Nguyễn *** Toàn
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
7 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp