Ảnh đại diện Sơn (AR9173)
Nguyễn *** Sơn
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
10 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp