Ảnh đại diện Anh (AS7130)
Lưu *** Anh
Thông tin nghề nghiệp

Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh
9,5 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp