Ảnh đại diện Cảnh (AU3223)
Trần *** Cảnh
Thông tin nghề nghiệp

Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
10 triệu
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp