Ảnh đại diện Sơn (AU5758)
Trần *** Sơn
Thông tin nghề nghiệp

Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp