Ảnh đại diện Hưng (AU9700)
*** Hưng
30/05/1997
0988635***
Đà Nẵng, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Hungprinc***@gmail.com
Nam
Eakhal-Eahleo-Dak Lak
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Đà Nẵng, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Chuyên viên pháp lý
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết