Ảnh đại diện Thu (AV3224)
Ngô *** Thu
Thông tin nghề nghiệp

Bình Dương
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp