Ảnh đại diện Trọng (AW0144)
Nguyễn *** Trọng
08/04/1995
0326099***
nguyenhoangtrong841***@gmail.com
Nam
Công Cối – Đại Xuân – Quế Võ – Bắc Ninh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết