Ảnh đại diện Vinh (AX5921)
Đỗ *** Vinh
Thông tin nghề nghiệp

Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp