Ảnh đại diện Được (AY3305)
Nguyễn Thành Được
26/06/1991
0968069***
Phú Yên
songvimin***@gmail.com
Nam
Hòa Vinh - Đông Hòa - Phú Yên
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Đại học
Nhân viên
Phú Yên
5 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết