Ảnh đại diện Vy (ZA2834)
Nguyễn Thị *** Vy
Thông tin nghề nghiệp

Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh
8 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp