Ảnh đại diện Thảo (ZA3289)
Nguyễn *** Thảo
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
8 triệu
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp