Ảnh đại diện Xuân (ZA7751)
Nguyễn Thị *** Xuân
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Đà Nẵng
8 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp