Ảnh đại diện Linh (ZA8523)
Nguyễn Thị *** Linh
Thông tin nghề nghiệp

Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp