Ảnh đại diện Diệp (ZB3013)
*** Diệp
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Hà Nội
8 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp