Ảnh đại diện Quỳnh (ZB4944)
Nguyễn *** Quỳnh
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
3 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp