Ảnh đại diện Thư (ZB5865)
Trị Đoàn *** Thư
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
6 triệu
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp