Ảnh đại diện Huệ (ZB8887)
Nguyễn Thị *** Huệ
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
8,5 triệu
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp