Ảnh đại diện Diễm (ZC0482)
Nguyễn Xuân Thanh Diễm
29/06/1987
0935955***
Khánh Hòa
nguyendiemc***@gmail.com
Nữ
*** Đào Duy Anh, Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hòa
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Cao đẳng
Đã có gia đình
Nhân viên
Khánh Hòa
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết