Ảnh đại diện Châu (ZC2089)
Nguyễn Thị *** Châu
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
5 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp