Ảnh đại diện Thủy (ZC4063)
Trần *** Thủy
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Hà Nội
12 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp