Ảnh đại diện Phát (ZC5027)
*** Phát
Thông tin nghề nghiệp

Thư ký
Tp Hồ Chí Minh
Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp