Ảnh đại diện Vân (ZD9653)
Nguyễn Thị *** Vân
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Hà Nội
7 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp