Ảnh đại diện An (ZE1531)
Hồ Thị *** An
02/08/1995
0398014***
Đà Nẵng
Hoaian.mktmana***@gmail.com
Nữ
Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Nhân viên
Đà Nẵng
5 triệu
Luật hình sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết