Ảnh đại diện Hà (ZE5686)
Nguyễn Thị ***
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Thanh Hóa
8 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp