Ảnh đại diện Quý (ZE9971)
Lê Thị *** Quý
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Khánh Hòa
7 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp