Ảnh đại diện Nhung (ZF0125)
Nguyễn Thị *** Nhung
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
6,5 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp