Ảnh đại diện Huế (ZF8490)
Nông Thị *** Huế
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp