Ảnh đại diện Dung (ZG1563)
Vương *** Dung
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
8 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp