Ảnh đại diện Hiền (ZG1706)
*** Hiền
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
8 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp