Ảnh đại diện Tâm (ZG6972)
Lưu *** Tâm
Thông tin nghề nghiệp

Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp