Ảnh đại diện Điệp (ZG8235)
Nguyễn Hồ *** Điệp
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Hà Nội, Nghệ An
6 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp