Ảnh đại diện Thoa (ZH3138)
Nguyễn *** Thoa
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp