Ảnh đại diện Lương (ZH3665)
*** Lương
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Hà Nội
8 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp