Ảnh đại diện Trang (ZH5778)
Nguyễn Thị *** Trang
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Cà Mau
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp