Ảnh đại diện Khuê (ZH8178)
Hồ *** Khuê
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Hà Nội
10 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp