Ảnh đại diện Huyền (ZH9488)
Lưu *** Huyền
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
6 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp