Ảnh đại diện Thành (ZI0481)
Nguyễn Thị *** Thành
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
1,5 triệu
Luật Tài chính - Ngân hàng
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp