Ảnh đại diện Phương (ZI6472)
Nguyễn Thị *** Phương
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Tư vấn pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp