Ảnh đại diện Lan (ZI8268)
Hoàng *** Lan
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
5 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp