Ảnh đại diện Linh (ZJ2381)
Lê Thị *** Linh
Thông tin nghề nghiệp

Cộng tác viên
Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thanh Hóa
5 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp