Ảnh đại diện Hạnh (ZJ7599)
Trần Thị *** Hạnh
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Quảng Nam
8 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp