Ảnh đại diện Phương (ZJ8206)
Nguyễn Thị *** Phương
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Đà Nẵng, Quảng Nam
5 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp