Ảnh đại diện Châu (ZK0018)
*** Châu
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Đà Nẵng
4 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp