Ảnh đại diện Linh (ZK0805)
Bùi Thị *** Linh
18/02/1996
0353688***
Bình Dương
buithithuylinh***@gmail.com
Nữ
***, đường Phó Đức Chính
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Đã có gia đình
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Bình Dương
5 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết