Ảnh đại diện Thảo (ZK5945)
Nguyễn *** Thảo
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp