Ảnh đại diện Thi (ZL3081)
*** Thi
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
6 triệu
Dịch vụ pháp lý
Luật Tài chính - Ngân hàng
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp