Ảnh đại diện Thảo (ZL5708)
*** Thảo
Thông tin nghề nghiệp

Chuyên viên
Hà Nội
12,5 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp