Ảnh đại diện Nguyên (ZM4690)
Hữu Thị *** Nguyên
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
6 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp